درخواست بازدید از کارخانجات مپنا

گام 1 از 2
زمان بازدید توسط گروه مپنا تعیین میشود ولی پیشنهاد شما برای تاریخ و زمان بازدید مورد توجه قرار میگیرد.
با تایید این گزینه شما میپذیرید کلیه مسئولیت‌های اخلاقی/حقوقی/امنیتی در خصوص بازدید کنندگان بر عهده شماست و مراجعین توسط شما با وسیله نقلیه ایمن حمل شده و بیمه شده اند.

مشخصات بازدید کنندگان

لطفا دقت کنید

مشخصات و کد ملی بازدید کنندگان را با دقت وارد کنید، در صورت مغایرت از ورود افراد جلوگیری خواهد شد.